Sportverenigingen kunnen gratis alle (les)materialen, tools en overige informatie op deze website gebruiken en verspreiden onder de volgende voorwaarden: (1) In/op alle (les)materialen, tools en overige informatie van Stichting Jeugdsport dient het volgende duidelijk te zijn vermeld: Copyright © Stichting Jeugdsport of anders aangegeven |  Alle rechten voorbehouden. (2) De (les)materialen, tools en overige informatie op deze website mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien hierover onduidelijkheden of vragen zijn, neemt u dan contact op met de Stichting: info@jeugdsport.info

Als u met het lesmateriaal aan de slag gaat ontdekt u ongetwijfeld omissies of dat sommige onderwerpen niet op uw praktijksituatie van toepassing zijn. Daarom zijn we benieuwd naar uw ervaringen én suggesties voor verbetering van het lesmateriaal: info@jeugdsport.info

Let op: overal daar waar in het lesmateriaal www.stichtingjeugdsport.nl staat, dient gelezen te worden: www.jeugdsport.info

Algemeen

Leaflet met de doelstelling van het Positief Coachen Programma, de 5 principes, de globale inhoud van de lesprogramma’s ‘Plezier en zelfvertrouwen’, ‘Sportcoachvaardigheden’ en ‘TeamUp’ en een overzicht van de overige EVS programma’s. Download & print de leaflet Download & print de leaflet (als pdf-file).
Tools en modellen voor het ontwikkelen van winnaars in de sport en in het verdere leven. Sportcoachen van kinderen vreet energie! En dat merk je: na een training of wedstrijd heb je de ‘accu’ leeg! Dit zakboekje met tools, modellen, adviezen van topcoaches en 10×10 Gouden Regels voor Sportcoaches, helpt je, dit opladen van de accu te versnellen en te vergemakkelijken. Lees thuis na iedere training of wedstrijd eens één of twee bladzijden door. Voor een deel ken je de inhoud, maar vrijwel niemand handelt altijd naar alle regels.Download het zakboekje (als pdf-file)
Onderzoek en achtergronden voor het ontwikkelen van winnaars in de sport en in het verdere leven. Eén van de meest belangrijke periodes in de ontwikkeling van kinderen is de basisschoolperiode. In deze periode ervaren kinderen verschillende biologische, psychologische en sociale veranderingen die een basis vormen voor het volwassen leven. Naast de thuissituatie, zijn de school, de sportvereniging en de buurt in deze leeftijdsfase erg belangrijk voor kinderen. Zelfvertrouwen en gevoel van competentie (bekwaamheid) staan hierin centraal. Kinderen leren in deze periode hoe het is om ergens goed in te zijn en dus zelfvertrouwen te ontwikkelen, maar kunnen ook juist een gevoel van minderwaardigheid en faalangst ontwikkelen indien ze ergens minder goed in zijn. Dit zakboekje geeft de achtergronden (en het belang) van het Positief Coachen Programma. Download het zakboekje (als pdf-file).
De tune van het Positief Coachen Programma is ‘Harder, Better, Faster, Stronger’. Je wilt dat jouw team fanatieker, beter, sneller en sterker is. Logisch! Soms schiet je daar in door als het even tegen zit. Bijvoorbeeld door negatieve feedback te geven. En veel negatieve feedback leidt uiteindelijk tot verslechtering van prestaties, verminderde motivatie, verminderd zelfvertrouwen en een slechtere verstandhouding tussen coach en sporter. En dat wil je natuurlijk niet! Je bereikt veel meer als jonge spelers plezier en zelfvertrouwen hebben. Dat is de essentie van het Positief Coachen Programma. Door de tools van het Positief Coachen Programma toe te passen, kunnen trainers, coaches en team(bege-)leiders zorgen dat jonge kinderen ook op langere termijn het plezier in het sporten behouden en met zelfvertrouwen blijven sporten. Daardoor ontwikkelen (jonge) spelers zich bovendien beter, waardoor zij (op termijn) fanatieker, beter, sneller en sterker zijn! Harder, Better, Faster, Stronger door het Positief Coachen Programma dus! Naast de tune van het Positief Coachen Programma tref je in de afspeellijst ook andere muziek en video’s aan die je tijdens de lesprogramma’s kunt gebruiken. Ga naar de afspeellijst.
De poster van het Positief Coachen Programma zou u in de kantine kunnen ophangen als aankondiging van de cursus.
Download hier de poster
Na afloop van de cursus hebben deelnemers een blijvende herinnering!
Download het certificaat

Programma Plezier en Zelfvertrouwen

Presentatiesheets van de programmamodule Plezier en zelfvertrouwen voor ouders die kinderen trainen/coachen/(bege-)leiden in de leeftijd van 5-8 jaar. In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: De connotatie van ‘winnen’, Effecten van positieve en negatieve feedback, Sturen op vertrouwen en plezier, Fouten maken mag: leereffect, ijver en foutenherstel en de ‘EMOtank’ van een kind. Download de presentatiesheets (als PowerPoint-file).
De Typologietoets wordt gebruikt in de programmamodules Plezier en zelfvertrouwen en Sportcoachvaardigheden. De Typologietoets is een aanvulling op het model ‘De Vier Zondaars in Coaching’. De antwoorden op de vragen leiden tot inzicht in de mate waarin een aantal persoonlijkheidskarakteristieken op u van toepassing zijn. Tevens laten de uitkomsten van de Typologietoets zien welke ‘Zondaar in Coaching’ u mogelijkerwijs zou kunnen zijn 😉 Download & print de Typologietoets (als pdf-file).
De Complimentenkaart wordt gebruikt bij een huiswerkopdracht in de programmamodule Plezier en zelfvertrouwen. Op de Complimentenkaart wordt tijdens een wedstrijd, voor iedere speler één of meerdere complimenten genoteerd. Complimenten kunnen worden gegeven voor het Leereffect, de IJver of het Foutenherstel (Lijf is oké) bij een mislukte actie (spelsituatie) of (natuurlijk) voor een briljante actie van de speler. Door de Complimentenkaart te gebruiken, wordt vooral gekeken naar wat wél goed gaat (zelfs bij een mislukte actie!). Download & print de Complimentenkaart (als pdf-file).
Het Persoonlijk Verbeterplan wordt gebruikt bij een huiswerkopdracht of direct na afloop van de programmamodules Plezier en zelfvertrouwen en Sportcoachvaardigheden. In het Persoonlijk Verbeterplan worden max. drie Verbeterdoelen genoteerd met behulp van de SMART-methode. Na verloop van tijd kunnen de voorgenomen Verbeterdoelen worden geëvalueerd. Download & print het Persoonlijk Verbeterplan (als pdf-file).
Video uit het Programma Plezier en Zelfvertrouwen. Als Pietertje niet in staat is (kennen/ kunnen) om een taak uit te voeren, bereik je als coach met stimulering en ondersteuning en zelfs met doelen stellen juist het tegenovergestelde: Pietertje krijgt telkens bevestigd dat hij de taak niet kán uitvoeren en zijn motivatie om de taak te willen leren zal alleen maar afnemen (‘ik leer het toch niet…’ zegt Pietertje). Ook het onschuldig klinkende woord ‘Jammer’ uit de mond van de coach, zal niet bijdragen aan het zelfvertrouwen en plezier van Pietertje…

Video uit het Programma Plezier en Zelfvertrouwen. Geweldige video van Graig Sigl over de 9 factoren die bijdragen aan het plezier en zelfvertrouwen van spelers: Aanmoediging van ouders en coaches, Het gaat niet om winnen!, Goede voeding en Voldoende Rust, Vriendschap en acceptatie in het team, Waarderen van ieders mening, Kwaliteit van sportcoaching, Mentale weerbaarheid ontwikkelen, Het belang van het kind voorop stellen en verdedigen. Video kan een prachtig referentiepunt zijn om met de deelnemers een eigen video op te laten nemen over de besproken tools in het Programma Plezier en Zelfvertrouwen!

Programma Sportcoachvaardigheden

Presentatiesheets van de programmamodule Sportcoachvaardigheden voor ouders die kinderen trainen/coachen/(bege-)leiden in de leeftijd van 9-12 jaar. In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: Vragen stellen en actief luisteren, Effectieve feedback, Motivatie en prestatie, Taak- versus prestatieoriëntatie, De fasen van taakbeheersing, Ontwikkelingsgericht coachen, Doelen stellen en prestaties behalen. Download de presentatie (als PowerPoint-file).
Het TOP is een oefen- en huiswerkopdracht in de module Sportcoachvaardigheden. Met behulp van het TOP kunt u gestalte geven aan een adequate ontwikkeling van uw team in de vorm van een jaarplan. In het TOP legt u teamdoelen en team- en individuele ontwikkelactiviteiten vast. Per speler kunt u de SUCCESfactoren (Snelheid, Uitstraling, Controle, Competitief, Emotionele stabiliteit en Spelinzicht) waarderen om op basis hiervan de juiste ontwikkelactiviteiten te bepalen. Download & print het Team Ontwikkel Plan (TOP) (als pdf-file).
Formulier om een workshop met de deelnemers (schriftelijk) te evalueren. Het formulier kan voor alle lesprogramma’s gebruikt worden. Download & print het Evaluatieformulier (als pdf-file).
De gebruikte tools in de workshop voor trainers van Stichting Positief Coachen zijn te vergelijken met de tools in een drietal lesprogramma’s van Stichting Jeugdsport. In bijgaand overzicht worden de gebruikte tools met elkaar vergeleken. Het overzicht is relevant voor verenigingen die een clubtraject van Stichting Positief Coachen hebben gehad en nu een verenigingseigen opleidingstraject voor trainers, coaches en team(bege-)leiders willen ontwikkelen. Download & print het overzicht (als pdf-file).
Video uit het Programma Sportcoachvaardigheden. TEDx lezing van Jim Thompson – oprichter van Positive Coaching Alliance. Jim vertelt over het ontstaan van het Positive Coaching Program en over zijn organisatie Positive Coaching Alliance. De inhoud van het Positief Coachen Programma van Stichting Jeugdsport baseert zich voor een belangrijk deel op het Positive Coaching Program van Jim Thompson. Een ‘must’ (dus) voor trainers die het Positief Coachen Programma willen geven binnen hun vereniging (al zal het kwartiertje met Jim Thompson voor sommigen een lange zit zijn..).

Programma TeamUp

Presentatiesheets van de programmamodule TeamUp voor ouders die jeugd trainen/coachen/(bege-)leiden in de leeftijd van 13-17 jaar. In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: 5 principes van Positief Coachen, Trainer/coach, Pubers, Succesvol coachen, Vragen stellen en actief luisteren, Effectieve feedback, Motivatie en prestatie, Fasen in taakbeheersing, Ontwikkelingsgericht coachen bij pubers, SUC6-factoren. Download de presentatie (als PowerPoint-file).
De Mindmap is gemaakt in het gratis programma Freeplane (freeplane.org). Download de mindmap (als Mindmap-file).
De Typologietoets wordt gebruikt in de programmamodules TeamUp. De Typologietoets is een aanvulling op het model ‘De 4 Zondaars in Coaching’. De antwoorden op de vragen leiden tot inzicht in de mate waarin een aantal persoonlijkheidskarakteristieken op u van toepassing zijn. Tevens laten de uitkomsten van de Typologietoets zien welke ‘Zondaar in Coaching’ u mogelijkerwijs zou kunnen zijn. Download en print de typologietoets.
Deze syllabus kan gebruikt worden in de programmamodule TeamUp. Naarmate kinderen ouder worden is er meer behoefte voor een dialoog en wordt er bij een trainer/coach een groter beroep gedaan op zijn/haar communicatieve vaardigheden. In de syllabus worden de volgende onderwerpen behandeld: Aspecten aan communicatie, Vragen stellen, Luisteren, Samenvatten, Non-verbale signalen, Feedback.
Download & print de Sylabus Communiceren (als pdf-file).
Het TOP is een oefen- en huiswerkopdracht in de module TeamUp. Met een Team-SWOT daag je teamleden uit om beweringen (en achterklap) te beargumenteren, maak je lastige onderwerpen als pestgedrag, te laat komen tijdens trainingen, fitheid, motivatie en prestatie bespreekbaar, geef je richting aan doelen en verwachtingen en leg je afspraken vast.
Download & print het Team Ontwikkel Plan (TOP) (als pdf-file)
Video uit Programma TeamUp. Briljant concept van Give More Media over de prestatiereserve van mensen. Eén extra graad maakt het verschil tussen een goede inspanning en een geweldige prestatie. Video (Engels) kan een prachtig startpunt zijn voor een ‘kick-off’ met jeugdspelers of de ‘uitsmijter’ na een training van het Positief Coachen Programma.
https://youtu.be/_UwRqUSonWc
Het TOP is een oefen- en huiswerkopdracht in de module TeamUp. Met behulp van het TOP kunt u gestalte geven aan een adequate ontwikkeling van uw team in de vorm van een jaarplan. In het TOP legt u teamdoelen en team- en individuele ontwikkelactiviteiten vast. Per speler kunt u de SUCCESfactoren (Snelheid, Uitstraling, Controle, Competitief, Emotionele stabiliteit en Spelinzicht) waarderen om op basis hiervan de juiste ontwikkelactiviteiten te bepalen. Download & print het Team Ontwikkel Plan (TOP) (als pdf-file).
Formulier om een workshop met de deelnemers (schriftelijk) te evalueren. Het formulier kan voor alle lesprogramma’s gebruikt worden. Download & print het Evaluatieformulier (als pdf-file).
Vijf Principes | Copyright © Stichting Jeugdsport. Alle rechten voorbehouden.
Stichting Jeugdsport, Meervalstraat 10, 7559 BK Hengelo, T: 074 277 78 66, E: info@jeugdsport.info
Stichting Jeugdsport wordt mogelijk gemaakt door het SellingNet Stimuleringsfonds